• Hava Durumu

  • Ziyaretçi Sayısı

Bağlı ziyaretçi

17

Toplam ziyaret

28383894

 
 
 

MUHTEŞEM GECE

Nişrinliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-ğinin, Narin Otel’ de düzen-lemiş olduğu dayanışma ve kaynaşma gecesi yoğun bir ilgi gördü. Yüzlerce Nişrinli ve Nişrin dostlarının katılı-mıyla dualar eşliğinde, ol-dukça samimi bir ortamda başlayan gece, nostaljik slaytlar ve ikramlarla devam etti.  
 Yapılan geceye, - Kırıkhan Belediye Başkanı Murat SAKMAN, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Kemal DAĞISTANLI, Ak Parti İl Başkanı İsmail KİM-YECİ, Ak Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah GÜLEN, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Alev SEÇMEN, Ak Parti Gençlik Kolları Başka-nı Ahmet ATIǒ ın yanı sıra Nişrin Köyü’ nün  siyasi temsilcileri Antakya Bele-diye Meclis Üyesi Kasım TÜRKEŞ, Ak Parti İl Yöne-tim Kurulu Üyeleri Rüstem KONAK, Mustafa GÖKÇE, Nilgün CANGAZ ve Nurcan YOLAÇ, Ak Parti Antakya İlçe Yönetim kurulu Üyesi Avukat Sinan CANGAZ, İl Kadın Kolları Başkan Yar-dımcıları Gülsüm NARİN CUNEYDİOĞLU ve Nesrin JÖNTÜRK katıldı. Ayrıca BYS Holding Yönetim Ku-rulu Başkanı Mehmet NA-RİN ve Gaziler Dernek Baş-kanı Behçet NARİN’ de ka-tılımcılar arasında yer aldı.
Programın başında açılış ko-nuşmasını yapan Dernek Başkanı Ahmet KONAK birlik beraberlik mesajı verdi.
 Protokol üyelerine ve misafirlere hoş geldiniz diyerek konuşmasına baş-layan başkan KONAK,  Dünyanın ve Türkiye’ nin değişik illerinde ikamet eden, ekonomik ve sosyal olarak kendisini geliştirmiş bireylerin yoğun olduğu Nişrinliler olarak, köylerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi. Her şeyi devletten bekleyen zihniyetin geçmiş-te kaldığı şu dönemde, köy-lerinin gelişimi için planlı programlı çalışmalar yap-mayı ve 21. Asrın gerek-lerine uygun “Butik Köy” oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden başkan Konak; Daha sonra;Hedefimize sağ-lam adımlarla yürümek ama-cıyla, dernek çalışmaları-mızda katılımcı yönetim anlayışını esas alarak, 11 tane çalışma komitesi oluş-turduk. Kadınların ve genç-lerin ihtiyaçlarını, köyün alt ve üst yapı ihtiyaçları ile kül-türel öğelerini ayrı ayrı in-celeyecek ve çalışmalar ya-pacak olan bu komitelerle sürdürülebilir gelişme ve kalkınma amaçladık. Hedefe giden yolda azimli ve disip-linli çalışmayı ilke edindik. Nişrinliler olarak, şu ana kadar köyümüzün okulunun, sağlık ocağının, yollarının su şebekesinin yapımında kat-kıda bulunan Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’ e, Mi-lletvekili Adem Yeşildal’ a, Kırıkhan Belediye Başkanı Murat Sakman’ a, Ak Parti İl Yönetim Kurulu üyesi Rüs-tem Konak’ a, Antakya Be-lediye Meclis Üyesi  Kasım Türkeş’ e Yayladağı Bele-diye Başkanı Mustafa Kemal Dağıstanlı’ ya, Nazım Baş-demir’ e, ayrıca bu gecenin düzenlenmesinde bizlere ev sahipliği yaparak desteğini esirgemeyen BYS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Narin’ e, Gönül Uğurlu’ ya, İzzet Yekdal’ a ve dernek faaliyetlerinin düzen içerisinde yürütülmesi için özveriyle çalışan yönetim kurulumuza ve diğer tüm gö-nül dostlarımıza ayrı ayrı te-şekkür ediyorum. Devlet va-tandaş işbirliğiyle ihtiyaç-ların giderilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda bizi yalnız bı-rakmayacak olan kamu ve si-vil otoritelere şimdiden te-şekkür eder, bu geceki et-kinliğimizin “Butik Köy” oluşturma yolunda atılan önemli bir adım olmasını di-liyorum diyerek sözlerini ta-mamladı.
 Başkanın konuş-masının ardından Nişrin’ e ve Nişrinlilere hizmet etmiş misafirlere plaket verme töreni yapıldı. Töreninde Millet Vekili Adem Yeşildal adına Ak Parti İl Başkanı İs-mail Kimyeci’ ye  plaketi dernek başkanı Ahmet Ko-nak verdi. İl Başkanı Kim-yeci Plaket töreninden sonra yapmış olduğu konuşmada Nişrinlilerin kendilerini iyi yetiştirdiklerini, ilimize de-ğerli yatırımlar yaptıklarını, çeşitli vesilelerle hayır işleri yaptıklarını, bu hayır işle-rinin devamının geleceğine inandığını ifade etti. Sosyal yardımlaşmaya çok önem verdiklerini, bu amaçla böyle faaliyetleri gönülden destek-lediklerini söyleyen Kim-yeci, derneğin çalışmala-rında başarılar dileyerek söz-lerini tamamladı.
 Kırıkhan Belediye Başkanı Murat Sakman pla-ketini Nesrin Narin Jöntürk’ ün ellerinden aldı. Başkan Sakman yaptığı teşekkür ko-nuşmasında birlik ve be-raberliğin önemine işaret ederek, gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Sosyal belediyecilik an-layışını benimsediklerini, bu nedenle insanların akrabalık, dostluk bağlarını geliştirici faaliyetlere yardımcı olmak-tan haz aldıklarını, Allah’ ın kısmet ettiği süre içerisinde bu çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini söyle-yerek, dernek yetkililerine teşekkür edip, başarılarının devamını diledi. Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Kemal Dağıstanlı’ ya pla-ketini Gaziler Dernek Baş-kanı Behçet Narin verdi. Ka-sım Türkeş, Rüstem Konak ve Görentaş (Nişrin) Köyü Muhtarı Abdulbari Aktaran’ a  da hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından mik-rofona davet edilen Gülsüm Narin Cuneydoğlu, çağımız hastalığı olan insanların bir-birlerinden uzaklaşma problemine bir nebze de ol-sa çare olabilmek, yardım-laşma duygusunu ön plana çıkarmak amacıyla bir araya geldiklerini, birlik ve bera-berlik için çaba harcaya-caklarını belirtti. Yönetim kurulunun ve misafirlerin gecenin anısına hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son bulan programın, adı gibi kaynaşmayı sağladığı gözlemlendi. Bu gecenin, kaynaşmanın, dayanışma-nın artarak devam edece-ğinin bir başlangıcı olacağı fikrinin tüm katılımcılarda oluştuğu gözlerden kaçma-dı.(Haber Merkezi)
Bostan Yılmaz
İŞKEMBEDEN KONUŞMAK
Murat GENÇOĞULLARI
PİRİNCE GİDERKEN
Tuncay Damlar
AHDE VEFA....!
Zafer Sarı
İNÖNÜ VE ŞENKÖYLÜLER
  • Anket

Gazetemizde en çok hangi bölümü takip ediyorsunuz?

Yerel Haberler

Siyasi Haberler

Spor Haberleri

Magazin Haberleri

Köşe Yazıları