• Hava Durumu

  • Ziyaretçi Sayısı

Bağlı ziyaretçi

16

Toplam ziyaret

28383893

 
 
 

HATAY İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÖMÜR

 

HATAY İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/102627

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kışlasaray Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17 31070 MERKEZ/HATAY

b) Telefon ve faks numarası

:

3262140330 - 3262133576

c) Elektronik Posta Adresi

:

hatay@hoi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı; merkez ve merkeze bağlı Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulların kömürlük, depo, kazan dairesi v.b. okul idaresi tarafından uygun görülen yerlere teslim edilecektir. Kömürlerin dağıtılacağı yerler, ihale dokümanında yer alan Antakya İlçesi Kömür Dağıtım Listesinde yer almaktadır.

c) Teslim tarihleri

:

Alınacak olan Kömür, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Antakya İlçesi Kömür Dağıtım Listesindeki okulların kömürlük, depo, kazan dairesi v.b. okul idaresi tarafından uygun görülen yerlere işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde Yüklenicinin kendi araçlarıyla tek seferde teslim edilecektir. Teslimat iş günü ve iş saatlerinde Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel eşliğinde yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hatay İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Kışlasaray Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:17 31070 Antakya/HATAY)

b) Tarihi ve saati

:

22.08.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.
 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1.
 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3.
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Katı Yakıt Satıcısı Belgesi veya Dağıtıcı Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1.
 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2.
 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4.
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6
 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamuya veya Özel Sektöre yapılmış kömür satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.
 İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
 İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.
 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Kışlasaray Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:17 31070 Antakya/HATAY) adresinden satın alınabilir. 
7.2.
 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.
 Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hatay İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu (Kışlasaray Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:17 31070 Antakya/HATAY) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9.
 İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 
10.
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11.
 Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12.
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
01.08.2013
Bostan Yılmaz
İŞKEMBEDEN KONUŞMAK
Murat GENÇOĞULLARI
PİRİNCE GİDERKEN
Tuncay Damlar
AHDE VEFA....!
Zafer Sarı
İNÖNÜ VE ŞENKÖYLÜLER
  • Anket

Gazetemizde en çok hangi bölümü takip ediyorsunuz?

Yerel Haberler

Siyasi Haberler

Spor Haberleri

Magazin Haberleri

Köşe Yazıları